Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë RRJETI UJESJELLES/KANALIZIME - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë