Publikime të tjera - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Publikime të tjera

Njoftime

15.11.2018

Njoftim për ndërtimin e HEC “SHULLERI” me kapacitet prodhimi deri në 2 MW

14.11.2018

Njoftim për ndërtimin e HEC “RADAT” me kapacitet prodhimi deri në 2 MW

13.11.2018

Vlersimi Strategjik Mjedisor për projektin“Studimit Sektorial për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri

(Masterplanit të Mbetjeve)”

05.11.2018

Njoftim për konsultimin publik të projektligjit “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike”

Njoftimi

Projektligji

Raporti i vlerësimit të ndikimit

Relacioni Shoqërues

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe rekomandimet Tuaja, brenda datës 25.11.2018 në adresat: www.konsultimipublik.gov.al dhe www.infrastruktura.gov.al

01.11.2018

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/PPP të Aeroportit të Kukësit

17.09.2018

Sector Study for Investment Demand for Integrated Solid Waste Management (ISWM)

Sector Study Report

06.08.2018

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/PPP të ndërtimit dhe mirëmbajtjtes të rrugës Porti i Jahteve – Bypass Orikum – Dukat (ura e shën elizës)

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/ppp të ndërtimit dhe mirëmbajtjtes të segmentit Rrugor Milot – Balldre

19.07.2018

Raport monitorimi të Strategjisë së transportit “IPA 2016 – SCR transport supporting information for the fisrt fixed trance

28.06.2018

Ministria e Infrastrukturës dhe Energisë krijon “Indeksin e Dokumentave të Sektorit të Ujit”

www.uji.com.al

30.05.2018

Njoftim për konsultimin publik të Raportimit Kombëtar Vullnetar të Shqipërisë (RKV/VNR) për Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ)

Njoftimi

Draft Raporti VNR
Axhenda e takimit

29.05.2018

Transporti ndërqytetëse udhëtarësh

 

Shprehje interesi

Vendimi Nr. 01 datë 08.05.2018 “Për miratimin e sistemit të pikëve, për vlerësimin e subjekteve pjesëmarrëse në konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Vendim Nr.02, datë 28.05.2018 “Për fillimin e konkursit të hapur, për 100 linjat ndërqytetase udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr.5628, datë 18.11.2016, të ndryshuar”

Vendim Nr.2.1, datë 28.6.2018, “Për shpalljen e fituesve për 100 linjat e udhëzimit 5628”.

Vendim 2.2, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.3, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.4, datë 6.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628

Vendim 2.5, datë 10.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat nderqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim Nr.2.6, datë 11.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim 2.7, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628”

Vendim Nr.03 datë 08.06.2018, “Për fillimin e konkursit të hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratura me udhëzimi nr.437, datë 09.05.2018”

Vendim 3.1, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat e reja ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.2. datë 24.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.3, datë 25.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.4, datë 02.08.2018, “Për  shpalljen e subjekteve fitues në konkursin e hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin nr.437”

Vendim 3.5, datë 03.08.2018 “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendimi 3.6, datë 28.08.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim Nr.04 datë 08.06.2018 “për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar.

Vendimi i Komisionit Vlerësues nr.5, datë 18.6.2018, “Shtim oraresh” në linjat ndërqytetësë

Vendim Nr.6, “Për Shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin  Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”

Vendim Nr.7, datë 4.7.2018, “Për shtim oraresh në linjat nderytetëse”

Vendim Nr.8, datë 18.7.2018, Për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse

Urdhër Nr.420, datë 24.04.2018 “Për ngritjen e komisionit vlerësues për shqyrtimin e aplikimeve dhe marrjen e vendimeve, për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit kandidat për të operuar në një linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Udhëzim Nr.437, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.5628, datë 18.11.2016, “për miratimin e rrjeteve të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”.

Udhëzim Nr.438, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin Nr.5627, datë 18.11.2016 “për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarve brenda vendit”, të ndryshuar”

Kërkesa për aplikim
Vetëdeklarim i përfaqësuesit ligjor të subjektit
Vetëdeklarim i drejtuesit të veprimtarisë së transportit

 

24.04.2018

Njoftim për takim konsultativ me përfaqsues të Shoqërisë Civile për
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sipas fushës së përgjegjësisë në zbatim të pikës 8, germa b të udhëzimit Nr.7/1 datë, 28.02.2018 të MFE, për përgatitjen e programit Buxhetor Afatmesëm “2019-2021”, organizon takime me përfaqësues të shoqërisë civile në datat 26-27 Prill 2018.

Njoftimi

17.04.2018

Njoftim për pozicion vakant

Në kuadër të Projektit fitues REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub), pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si Lead Partner ne projektin fitues REEHUB.

23.03.2018

Ftesë për Konsultim Publik

Zbatimi i ligjit Nr.120/2016 “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”

 

06.02.2018

Fillimin e procedurave për  lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për vendburimet ekzistuese “Cakran-Mollaj”, “Gorisht-Kocul” dhe “Amonicë”